Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině

Přemyslovo náměstí 18
Brno-Slatina

kulturní činnost – divadelní představení, společenské akce

Pořádáme:

kulturní společenské akce – dětské maškarní plesy, mikulášské nadílky apod.

Hrajeme:

pohádky pro děti
divadelní hry pro dospělé

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině byl založen v roce 1925. V současné době zajišťuje celoročně pravidelné kulturní a společenské akce nejen pro slatinskou veřejnost.

Návštěvní kniha

 Příspěvek 

ples

20. 01. 2020 14:05 od Petr ?ampa

Moc d?kujeme za kladn? hodnocen? plesu.

ples ma??karn? d?tsk??

15. 01. 2020 14:18 od Milena Drozdov??

chod?vala jsem se star??? dcerou, teď chod? ona se svoj?.... ????

d?tsk?? ma??karn? ples

15. 01. 2020 14:16 od Renata ?v??bensk??

Tradici je pot??eba zachovat. Bylo to ???asn? odpoledne????dekujeme divadeln?mu souboru i v??em,kdo se pod?l? na organizaci. D?ti si to bavilo.

Mraz?k 15.12.2019

20. 12. 2019 14:22 od Ji??? Duda

Pro tak fantastick? publikum se to hr??lo samo! D?kujeme :-)

Hlad?kova

20. 12. 2019 14:20 od Marcela

???asn? p??edstaven? Mraz?ka ,byli jste skv?l? a my nad??en? ??????

Mraz?k .7.12.2019

09. 12. 2019 13:19 od Petr ?ampa

Moc d?kujeme za V???? p???sp?vek, n???? soubor nepou??v?? mikrofony( porty), v uveden?? den bylo v s??le p???li?? hlučno, neuk??zn?n? d?ti st??ly p???mo u jevi??t? a docela hlučn? se bavily. Musela je ok??ikovat na??e vyprav?čka.Herci, kte??? jsou moment??ln? mimo jevi??t? vzadu, nemohou ovlivnit herce na jevi??ti,zda m?? p??idat na hlase a podobn?, Bohu?el je to na ka?d?m herci, jak se k roli postav?.

Mraz?k .7.12.2019

09. 12. 2019 13:19 od Petr ?ampa

Moc d?kujeme za V???? p???sp?vek, n???? soubor nepou??v?? mikrofony( porty), v uveden?? den bylo v s??le p???li?? hlučno, neuk??zn?n? d?ti st??ly p???mo u jevi??t? a docela hlučn? se bavily. Musela je ok??ikovat na??e vyprav?čka.Herci, kte??? jsou moment??ln? mimo jevi??t? vzadu, nemohou ovlivnit herce na jevi??ti,zda m?? p??idat na hlase a podobn?, Bohu?el je to na ka?d?m herci, jak se k roli postav?.

Hota??ov??

07. 12. 2019 18:46 od Pavla

Dnes jsem vid?la va??? hru skoro nic jsem nesly??ela asi to byl Mraz?k. Marfu??u ta hra asi nebavila

PAST 3,3,2019

24. 05. 2019 08:06 od Petr ?ampa

Moc d?kuji v??em kte??? p??isp?li do na??? n??v??t?vn? knihy.

PAST 3,3,2019

04. 03. 2019 12:17 od Vladim?r

to bylo na česk?ho lva ???? fam??zn? v??kon,s Ladou se n??m to moc l?bilo ??? jak rikala Lada B?zov?? celou dobu ti fandila a tys nakonec hr??l takov?ho hajzla ???? p??edstaven? Past v??ele doporučujeme ???

04. 03. 2019 12:16 od Vladim?r

to bylo na česk?ho lva ???? fam??zn? v??kon,s Ladou se n??m to moc l?bilo ??? jak rikala Lada B?zov?? celou dobu ti fandila a tys nakonec hr??l takov?ho hajzla ???? p??edstaven? Past v??ele doporučujeme ???

Mraz?k

19. 12. 2016 09:19 od Honza

Dobr?? den,
velmi d?kujeme cel?mu souboru za kulturn? z???itek v podob? divadeln?ho p??edstaven? Mraz?k, kter? bylo z na??eho pohledu mil??m rozpt??len?m v obdob? adventn?ho shonu.
Mnoho dal???ch zda??il??ch vystoupen? p??ej?,
Honza a Martina

RE: Rezervace

09. 10. 2016 18:15 od Martin Krytin????

Dobr?? den, probl?m ji? byl odstran?n. D?kujeme za upozorn?n?.

Rezervace

08. 10. 2016 16:48 od Ji??? Machala

Dobr?? den,
nefunguje V??m online rezervace.

?iv?? betl?m

06. 01. 2016 16:22 od Martin

Dobr?? den, chci pod?kovat za kr??sn? p??edstaven? ?iv?? betl?m, obdivuji va??i činnost a chci pod?kovat v??em herc??m ?e se kr??sn? chopili sv??ch rol?. Na??e p?tilet?? dcerka byla z p??edstaven? nad??en?? , jen mne mrz? bezohlednost p??edstavitele Josefa kdy? p??iskočil zezadu k na??? dcerce kdy? se cht?la fotit s p??edstavitelkou Marie a s And?lem (odch??zela s pl??čem). Mnoho ??sp?ch?? p??eje Martin ze ?lapanic

??iv?? Betl?m

26. 12. 2015 09:28 od Marcela

Dobr?? den, včera jsem shl?dla va??e p??edstaven?, kde panovala p???jemn?? atmosf?ra. Jen m? mrzel v??kon p??edstavitele Josefa, p??sobil na m? velmi arogantn?,ov??em velice m? pot???ila ??čast ?iv??ch zv???at,Va??emu divadlu fand?m ,velice se mi l?bily hereck? v??kony and?la a Marie (je mo?n? Marii shl?dnout i v jin? inscenaci?). Mnoho ??sp?ch?? a chci pop????t divadlu v??e nejlep??? k devades??t?mu v??roč? a t????m se na dal??? inscenaci, kter?? bude jist? pod veden?m pan? Slav?kov? velice dob??e zpracov??na . S pozdravem Marcela

O bludičce

05. 07. 2015 12:54 od Tereza

Zhl?dli jsme va??e p??edstaven? O bludičce. M?v??te i lep??? p??edstaven?

dotaz

25. 06. 2015 17:53 od je??t?rka

Dobr?? den, m??m velikou prosbu:moc se mi l?b? Martin Merta a tak bych cht?la v?d?t, kdy bude hr??t v n?jak?m p??edstaven?.Moc d?k :-) J.

RE: dotaz

29. 03. 2015 18:23 od Martin Krytin????

Dobr?? den, d?kujeme. Nyn? p??ipravujeme poh??dku pro d?ti O k??zl??tk??ch (premi?ra cca. za m?s?c) a pot? uvedeme poh??dku O bludičce v programu Slatinsk?ho kulturn?ho l?ta 2015. Repr?zu Strakonick?ho dud??ka v nejbli????m obdob? nepl??nujeme.

dotaz

26. 03. 2015 20:23 od hana

Zdrav?m v??echny divadeln?ky a pt??m se, co budete hr??t v nejbli???? dob?? Bude t??eba repr?za Strakonick?ho dud??ka? Nemohu nikde naj?t term?ny p??edstaven?.... D?kuje H.

Mraz?k

22. 12. 2014 05:07 od Ruda

Dobr?? den , op?t moc d?kuji za kr??sn? p??edstaven? Mraz?ka, nejv?ce mn? p??ekvapila "kočička"

dotaz

17. 04. 2014 07:20 od Ros??a

Dobr?? den, d?kuji V??m za odpov?ď ,mysl?m, ?e pan? Sl??nsk?? -Slav?kov?? bude pro v???? soubor velk??m p???nosem.

RE: Strakonick?? dud??k

16. 04. 2014 21:44 od Martin Krytin????

Dobr?? den, d?kujeme za pochvalu. Ano, pan? re?is?rka je matka Zuzany Slav?kov?.

Strakonick?? dud??k

16. 04. 2014 11:07 od Ros??a

v sobotu 12.4.2014 jsem nav??t?vil va??e p??edstaven ? , byl jsem nadm?ru spokojen v??konem v??ech herc?? a hereček . hra se moc povedla. Na plak??tu u Alberta ve Slatin? jsem se dočetl , ?e hra byla uvedena v re?ii pan? Sl??nsk? - Slav?kov? . M??m dotaz , jde o p???buzensk?? stav s herečkou Zuzanou Slav?kovou

13. 01. 2014 09:01 od Ruda

Dobr?? den , moc bych cht?l pod?kovat za mal? n??v??t?vn?ky ma??karn?ho plesu po????dan??m va???m souborem, moc se l?bil a d?ti byly spokojen? , hlavn? s d??rky z tomboly.

22. 11. 2013 12:15 od Ruda

Dobr?? den, dnes jsem op?t nav??t?vil va??e p??edstaven? " Utopen?? hastrman?? " za odch??zel jsem moc spokojen?? . Skv?le!

Utopen?? hastrman

17. 11. 2013 18:05 od Ji???

skv?le jsem se pobavil a t????m se na dal??? p??edstaven?

Utopen?? hastrman

17. 11. 2013 09:41 od

par??dn? p??edstaven? :)

Popelka

15. 04. 2013 12:21 od Ruda

dobr?? den , op?t jsem v ned?li nav??t?vil p??edstaven? Popelky a op?t jsem se nenudil.Jen tak d??l.

Ma??karn? ples pro d?ti

13. 01. 2013 15:55 od Iveta

Dobr?? den v??em. Cht?la bych velmi pod?kovat v??em po??adatel??m, kte??? se pod?leli na p???prav? včerej???ho Ma??karn?ho plesu pro d?ti. Na??e dvoulet?? dcera si jej moc u?ila a my s n? :,))

19. 11. 2012 14:01 od Ruda

Dobr?? den , v sobotu 17.11.2012 jsem op?t nav??t?vil p??edstaven? pro dosp?l? - PAST a byl op?t velmi spokojen p??edveden??m p??edstaven?m .Jen tak d??l.

Popelka

15. 03. 2012 08:57 od Ruda

Dobr?? den , v pond?l? 12.3.2012 jsem nav??t?vil dal??? va??e divadeln? p??edstaven? Popelky a op?t jsem se n??ramn? pobavil. d?ky.

Mraz?k

22. 12. 2011 08:51 od Ruda

Nav??t?vil jsem p??edstaven? Mraz?k v p??tek 16.12.2011 , kter? se moc povedlo , hodn? se mi l?bily nov? postavy (d?vek), neb??ly se zp?vat bez hudby. Moc p?kn? , jen tak d??l.

Dennis

29. 03. 2011 19:54 od Nikča

Včera jsem byla na va??em p??edstaven? Dennis . P??edstaven? se v??m neuv???iteln? vyvedlo . Hrozn? se mi to l?bilo . Hlavn? nejmlad??? herečka .. ;) .. Jen tak d??l .. U? se t????m na dal??? takov?? p??edstaven? ;)

12. 11. 2010 17:52 od aja

Dobry den vsem. Vcera jsem byla na predstaveni popelka. Predstaveni bylu super sly mi i slzy do oci jak smich kery leci tak slzy dojeti. Moc pekny :) nejvic jste me dostali na zpev bez plejbeku. Jediny co musim vytknout je priserny horko. Jinak uzasny,super potlesk jen tak dal :))))

popelka

11. 11. 2010 19:31 od Ondra

Tak jsem dneska byl na va??em p??edstaven? Popelka a mus?m uznat(i kdy? na poh??dky moc nejsem)?e se mi to v???n? l?bilo a chci jen dodat....JEN TAK D?L :-)

pozdraven? a pod?kov??n?

09. 11. 2010 20:49 od Eva B?l?? - rozen?? Chudobov??

Zdrav?m v??s v??echny ochotn?ky, j?? b??val?? slatinsk?? ochotnice. P??edem smek??m p??ed člov?kem, kter?? vytvo??il p?kn? webovky a hlavn? p??ed t?m, kdo si dal tu velkou pr??ci a dok??zal n?kde vystopovat ve??kerou historii na??eho divadla. Skv?l?? pr??ce.
P??eji v??m v??em moc ??sp?ch??. Nen? nic p?kn?j???ho, ne? rozd??vat radost druh??m.T??in??ct let na slatinsk??ch prknech mn? z??stalo v srd?čku a proto m? moc t????, ?e tradice pokračuje. S pozdravem a ??ctou Eva B?l?? (bila,evule@seznam.cz).

Re: N??bor d?ti

02. 11. 2010 20:05 od Martin Krytin????

Dobr?? den, d?tsk?? soubor v??hradn? pro tak mal? d?ti prozat?m bohu?el nepl??nujeme. D?ti od cca. 8 let u n??s ale hraj? b??n?. Do her v?t??inou zapojujeme v??echny v?kov? kategorie herc??. V prosinci začneme zkou??et novou hru, kde se s takto mal??m hercem (cca. 5 let) poč?t??. Za??lete mi pros?m emailem kontakt na V??s a na p???padn? spolupr??ci se m???eme dohodnout.

N??bor - d?ti

02. 11. 2010 11:38 od Jana Kučerov??

Dobr?? den,
cht?la bych se zeptat, jak mal? d?ti jste schopni do souboru p??ijmout. M??m p?tilet?ho syna, kter?ho bych r??da p??ihl??sila do dramatick?ho krou?ku, kter?? ale bohu?el ve Slatin? nen?. Nepl??nujete n?jakou "d?tskou odno?" souboru?
D?kuji za odpov?di, Kučerov??